Centrum pro mládež

Centrum pro mládež

Centrum pro mládež (Nízkoprahové zařízení pro mládež) je místo, kam mohou docházet děti a mládež ve věku 15 až 26 let a aktivně zde trávit svůj volný čas. Klub bude mít např. učebnu pro PC kurz, doučování, fotodílnu, výtvarnou dílnu. Kromě volnočasových aktivit zde mohou probíhat besedy a přednášky, mladí lidé se budou moci obrátit i na poradce, se kterými tu mohou v bezpečném prostředí řešit své problémy. Dostatečná nabídka možností aktivního trávení volného času je klíčová pro předcházení trestné činnosti nebo užívání drog pramenících z toho, když tito mladí de facto žijí na ulici. Klub bude otevřený od pondělí do pátku mezi 13tou a 18tou hodinou.

Otevření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) je vhodné zejména tam, kde se vyskytují sociálně vyloučené lokality s bezprizorními dětmi a mládeží, kteří nevhodně tráví volný čas, či se dokonce dopouštějí vandalství, drobných krádeží či kriminality. NZDM tvoří cestu k pozitivnímu ovlivnění života dětí, mládeže a mladých dospělých, kteří stojí na počátku své samostatné životní cesty. Intenzivní spolupráce s bezprizorními sociálně vyloučenými dětmi a mládeží, ovlivňování jejich hodnot a orientace vede k prevenci sociopatologie Odborní pracovníci, hosté přednášek a besed slouží jako identifikační vzory, které mohou klienti následovat a být inspirací pro jejich život. Vhodná náplň NZDM je podnětem pro jejich volný čas a orientaci v životě.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální službou. Nízkoprahové kluby, odborně nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ve zkratce NZDM) jsou zřizovány na základě zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách, jejich činnost podléhá vysokým nárokům na kvalitu a následné kontrole. V zařízení pracují odborní pracovníci, zpravidla s vysokoškolským vzděláním, kteří děti a mládež motivují formou skupinové a individuální práce ke změně nebo zlepšení jejich postojů k životním otázkám. V klubu platí pravidla, která zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí či šikanu. Sociální službu může poskytovat sama obec nebo ji poskytují neziskové organizace. Pro obec i organizace, které chtějí poskytovat sociální služby, platí povinnost registrace, která se řídí zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Přínos centra pro mládež:

 • prevence kriminality,
 • prevence sociálního selhávání ve společnosti,
 • naplnění času jinak neorganizované mládeže a dětí,
 • motivace ke vzdělávání,
 • zahájení motivačního procesu a prvních kroků k zařazení mládeže na trh práce,
 • zajištění poradenství v oblasti práva a sociálních věcích.

  Témata klubu: rodinné vztahy, partnerské vztahy, bezpečný sex, vrstevnické vztahy, vstup do učiliště, na střední školu, doučování, šikana, příprava na hledání a získání zaměstnání, vstup do zaměstnání, udržení si práce, hospodaření s penězi, závislosti (alkohol, drogy, gambling), zvyšování právního povědomí, sportovní aktivity, workshopy, vzdělávací aktivity, a další volnočasové aktivity, poskytnutí informací vyplývající z povinnosti poskytovat základní sociální poradenství.


Příklad

Nízkoprahové zažízení pro děti a mládež - Farní charita Roudnice nad Labem

Nízkoprahové zařízení v Roudnici nad Labem, který zde provozuje Charita Roudnice nad Labem, se zaměřuje na děti, mládež a mladé dospělé ve věku od 6 do 26 let, kteří žijí v méně podnětném prostředí , převážně ze sociálně slabých romských rodin. Nabízí jim možnost pravidelně docházet do klubu pro mladší (ten je otevřený každý pracovní den od 13 do 17 hodin) a pro starší (otevřený každý pracovní den od 17 do 20 hodin). Kluby nabízí příchozím výchovné, vzdělávací i aktivizační služby jako například výuku práce na počítači a s internetem, doučování, besedy a přednášky. Děti a mladí se mohou věnovat sportovním a společenským hrám, při klubu působí taneční skupina Benga čhaja nebo hudební kapela – Benga čhavore. Dalšími programy jsou například výtvarné aktivity, výuka hry na flétnu nebo vaření a pečení. Děti se mohou obrátit na pracovníky klubu i s prosbou o pomoc při jednání ve škole, na úřadu nebo s lékaři, nebo o pomoc při řešení různých osobních nebo rodinných problému. Pro návštěvníky klubu také vychází každý čtvrt rok Občasník Sandál, který informuje o aktivitách v zařízení.

Další nízkoprahová zařízení pro děti a mládež úspěšně fungují například na následujících místech:

 • Brno – NZDM Ratolest
 • Ostrava – NZDM Centrom
 • Liberec – NZDM Člověk v tísni, o.p.s.

  Praktické informace o fungování nízkoprahových zařízení najdete i na stránce www.streetwork.cz