Odborné poradenství

Odborné poradenství

Odborné sociální poradenství je určeno osobám od 14 do 80 let věku, jsou to klienti (jednotlivci, rodiny, skupiny, páry), kteří nedokáží řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními prostředky a silami. Jedním z významných rysů  složité životní situace obyvatel lokalit na Tepelsku je ztížené uplatnění na trhu práce, které se neprojevuje jen ve vztahu k zajištění materiálních potřeb jednotlivců či rodin, ale i v souvislosti se sebepojetím, autonomií a potřebou kontaktu s druhými lidmi. Dlouhodobá nezaměstnanost stupňuje další problémy (zadlužení, sociálně nepřijatelné chování, konflikty uvnitř rodiny i na úrovni kontaktu se společností). Odborné sociální poradenství proto má být poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin a zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

Hlavními cíli služby je:

 • zlepšení orientace a komunikace v institucionálním prostředí (úřady, banky, exekutoři, apod.)
 • zlepšení komunikace s institucemi nabízejícími návaznou pomoc při řešení obtížné životní situace klientů ze sociálně vyloučených lokalit Teplé
 • zlepšení možnosti využití odborné pomoci přímo v Teplé, zpřístupněné mnoha občanům
 • možnost jednání v zájmu klienta s využitím individuální práce s klientem pomocí metod sociální práce
 • zlepšení možnosti zprostředkování pomoci a dalších služeb
 • zlepšení možností hájení oprávněných zájmů klientů
 • zvýšení povědomí o právech a povinnostech klientů

  Poskytování služby vychází z těchto zásad:
   
 • bezplatnost - poradenství a další činnosti v rámci rozsahu služby jsou poskytovány bezplatně
 • diskrétnost - všechny informace vztahující se k poskytnutí služby odborného poradenství uživateli nebudou bez výslovného souhlasu uživatele postoupeny dalším osobám, uživatel může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí (mimo oznamovací povinnosti při zjištění spáchání trestného činu)
 • nestrannost - služby odborného poradenství jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace a sociálního statusu. Poradenství se děje bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením pracovníka
 • nezávislost - služby jsou poskytovány nezávisle na státních nebo jiných organizacích, které činnost poradny finančně podporují
 • odbornost - odborné vzdělání a systém průběžného vzdělávání pracovníků odpovídá potřebám cílové skupiny uživatelů
 • univerzálnost - uživatel má možnost obrátit se na poradnu prakticky s jakýmkoliv dotazem, v případě potřeby bude uživateli zprostředkován kontakt na příslušné instituce

  Odborné sociální  poradenství nabízí pomoc při řešení obtížných sociálních situací, do nichž se uživatel, popřípadě jeho rodina nebo blízké osoby dostali. Slučuje v sobě část preventivní, směřující k odstraňování příčin a nepříznivých podmínek nebo k předcházení jejich vzniku, tak část nápravnou, která se snaží o řešení problému jednotlivce i jeho rodiny, popřípadě o zmírnění důsledků u nich vyplývající. Cílem služby je zamezit kvalifikačnímu a společenskému propadu místních lidí a poskytovat dlouhodobou podporu klientům pro zvyšování kvalifikace a následný úspěch na trhu práce. Služba bude realizována s důrazem na specifikaci uvedených cílových skupin. Součástí poskytované služby bude i základní sociální poradenství dle zákona č.108/2006.Sb., o sociálních službách, které bude směřovat k poskytnutí informace o řešení nepříznivé sociální situace, poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb, poskytnutí informace o základních právech a povinnostech uživatele, poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny. Základní poradenství bude poskytováno terénním sociálním pracovníkem přímo v přirozeném prostředí klienta nebo v kanceláři během volného příjmu.

  Součástí bude pomoc při vyřizování běžných záležitostí, (pracovník klientovi vysvětluje či ho doprovází při vyřizování záležitostí na úřadě, u dodavatelů energií, plynu, doprovází rodiče dětí při jednání se školou či jinou školskou institucí apod.). Snaží se také o to, aby byl uživatel v budoucnu tyto úkony schopen zvládat za pomocí vlastních zkušeností a dovedností. Je tedy nutnost předcházet závislosti uživatelů na službě.