Služby pro rodiny s dětmi

Služby pro rodiny s dětmi

 

Služby pro rodiny s dětmi (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) jsou sociální službou, která je zřizována na základě zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách, její činnost podléhá vysokým nárokům na kvalitu a následné kontrole. Tuto službu poskytují odborní pracovníci, zpravidla s vysokoškolským vzděláním.

Přínos služeb pro rodiny s dětmi:

 • vytvoření zázemí pro poskytování sociální služby, která bude mít pozitivní dopad na fungování sociálně vyloučených rodin na Tepelsku
 • vytvoření bezpečného prostředí pro individuální jednání s klienty
 • zamezení rozpadu rodin a odebírání dětí do ústavní výchovy
 • podpora rodin v náročných životních situacích a pomoc při řešení jejich problémů
 • podpora sociálně vyloučených obyvatel při začleňování do společnosti a na trh práce
 • zvýšení šancí na úspěšný vstup na základní školu u dětí ze sociálně vyloučených lokalit v Teplé a částech města Teplá a snížení počtu dětí přecházejících do speciálního školství
 • spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany dětí

  Služba bude zajišťovat aktivity napomáhající prosazování práv dětí, prevenci umisťování dětí mimo rodinu (např. do dětských domovů) a vytváření příznivých podmínek v rodině pro návrat dítěte z ústavní péče. Pracovníci se snaží v rodinách soustředit na zlepšení výchovy dětí v rodinách, kontrolu pravidelné docházky do škol a zlepšení studijních výsledků dětí a mládeže zejména na základních a středních školách. K službě patří podpora odpovědného vedení domácnosti a hospodaření s finančními prostředky, snaží se těmto rodinám pomoci při vymanění rodičů ze závislosti na sociálních dávkách, z dluhové pasti a následnému návratu na trh práce.

  Služba se snaží posílit soudržnost rodiny, vést rodiče k jistější orientaci ve společensko-kulturním prostředí, napomoci k účinnějšímu prosazování práv a zprostředkování dalších sociálních služeb a podpory podle potřeb uživatelů. Pracovníci rodinám pomáhají při získávání informací o rekvalifikacích a možnostech dalšího vzdělávání, vedou je k posilování kompetencí vedoucích k začleňování na trh práce (samostatnost při vyhledávání volných míst, sepsání životopisu, motivačních dopisů aj.). Důležitým prvkem spolupráce s rodinou je podpora spolupráce rodiny se školou, snaha o pravidelnou docházku do školy a odstraňování bariér v rodinném prostředí pro domácí přípravu dětí do školy, dále pak podpora smysluplného trávení volného času dětí pocházejících ze sociálně vyloučeného prostředí. Služba podporuje kompetence rodičů ve výchově dětí vzhledem k předcházení sociálně patologickým jevům u dětí (šikana, kyberšikana, delikvence, krádeže, vulgarismus, apod.). Součástí je podpora finanční gramotnosti, předcházení lichvě a finanční tísni v rodinách. Služba je poskytována vždy tak, aby vedle ke zvyšování kompetencí k samostatnému zvládání životních situací.

  Součástí této služby bude pořádání vzdělávacích workshopů, besed, přednášek a jiných podobných aktivit. V rámci služby bude poskytováno dětem bezplatné doučování. Služba bude poskytována také přímo v domácnosti rodin, což zajistí pomoc i těm, kteří nemají možnost dopravit se za službou.